fbpx

הרצאה: מפגשים עם התרבות היידית | מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

יושקובסקי

מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי מומחה לשפה ותרבות יידיש. מנהל אקדמי של המרכז הבינלאומי לתרבות יידיש בוילנה. געווען, געווען אמאָל א מעשה – היה היו פעם… מענדלע מוכר-ספרים – מנציח ה"פריילעכע קבצנים" נציין את רוח החדשנות שמנדלה – ה"סבא" של הספרות היהודית, החדיר בספרות ובשיח התרבותי. נעיין ברומנים "פישקע שער קרומער" (פישקה החיגר) ו"מסעות בנימין השלישי". […]