fbpx

מינהל רווחה ושירותים חברתיים
מינהל תרבות, קהילה, ספורט וים

06/12/2021

19:30

מופע: מחשב מסלול מחדש

06/12/2021

16:30

הקרנת סרט: ביקשתי יותר \\ פנינה פקשר

06/12/2021

16:30

סרט: ביקשתי יותר \\ פנינה פקשר